Missie&Visie

Visie

Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan de participatiemaatschappij.
Of iemand deze mogelijkheid ook daadwerkelijk krijgt, is afhankelijk van de wijze waarop de
maatschappij rekening kan en wil houden met de wensen en mogelijkheden van ieder individu.
De participatiemaatschappij moet volgens ons geen middel worden om alle mensen in hetzelfde
keurslijf te persen. Er moet ruimte blijven voor mensen die vanwege een beperking of gebrek
afwijken van algemeen geldende normen. Deze mensen geven de samenleving namelijk kleur.
Wij zien het als een vanzelfsprekendheid en onze verantwoordelijkheid dat voor deze mensen extra
inspanningen gedaan moeten worden, om ook voor hun kansen te creëren om mee te doen aan de
participatiemaatschappij of zelfs uit te stromen richting de reguliere arbeidsmarkt. Door ze de
vaardigheden aan te leren die nodig zijn en ze te trainen in het inventief en doeltreffend werken en
door werkgevers een rol te geven.

Missie

Kansen creëren voor mensen die vanwege beperkingen of gebrek alleen met de juiste ondersteuning
in staat zijn om deel  te nemen aan de participatiemaatschappij of met de juiste aanpassingen zelfs in
het reguliere bedrijfsleven kunnen gaan werken. Deze juiste ondersteuning is volgens ons dat er
gewerkt wordt aan een combinatie van het aanleren van de voor de praktijk benodigde vaardigheden
en een uitgebreide training in het inventief en doeltreffend werken. Daarnaast is het van belang dat
deze werkplekken passend worden gemaakt. Passend maken door middel van jobcarving een
heldere instructie voor bedrijven aan de hand van een duidelijk werknemersprofiel, een vast
aanspreekpunt op de werkvloer, taak voor taak werken etc..