Re-integratie

Re-integratie betekent letterlijk “weer laten functioneren”. Meestal wordt er gedoeld op
“re-integreren op de arbeidsmarkt”, wat voor veel mensen betekent dat men met ondersteuning van
een re-integratiebedrijf op zoek gaat naar werk. Gewoon Anders Doen werkt samen met twee
re-integratiebedrijven: GRIP Human Resource Control B.V. en Workconnection B.V.
Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van een groter netwerk om een passende baan voor de
werknemer te vinden.

De bemiddelingsactiviteiten bestaan veelal uit een arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie, acquisitie
en sollicitatiebegeleiding. Dit proces wordt voorafgegaan door een zorgvuldige intakeprocedure.Wanneer er sprake is van complexe fysieke en/of psychische problemen, zoekt Gewoon Anders Doen
de samenwerking op met specialisten zoals psychologen, fysiotherapeuten, gewichtsconsulenten of
betrokken hulpverlenende instanties. Zodat de werknemer op een juiste en passende wijzeondersteund kan worden, rekening houdend met de beperking. Maar ook gericht op ontwikkeling en
verbetering in het omgaan met de beperking. Voorop staat dat Gewoon Anders Doen zich richt op demogelijkheden van de werkzoekende of werknemer.

Re-integratie eerste spoor:
Tijdens het eerste spoor traject wordt de werknemer gere-integreerd in de eigen functie binnen het
eigen bedrijf. Indien noodzakelijk of wenselijk wordt de werknemer gere-integreerd naar een andere
functie binnen het eigen bedrijf. De arbeidsdeskundige heeft de kenmerkende belasting van de
functie in kaart gebracht en zorgt ervoor dat deze passen binnen de belastbaarheid van de
werknemer. Zo nodig zal de arbeidsdeskundige binnen de gegeven mogelijkheden een herschikking
van taken adviseren (jobcarving) om voor de werknemer een duurzame werkhervatting te realiseren.
De arbeidsdeskundige overlegt daartoe met de werkgever en met de bedrijfsarts. Indien er
voorzieningen, in de vorm van werkplekaanpassingen en/of scholingen, noodzakelijk zijn om het de
werknemer mogelijk te maken de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zal de arbeidsdeskundige
hierover adviezen verstrekken, subsidiemogelijkheden benoemen en erop toezien dat de
aanpassingen getroffen worden.

Re-integratie tweede spoor:
Tijdens een re-integratie tweede spoor, is uit het arbeidsdeskundig werkplekonderzoek gebleken dat
er voor de werknemer geen arbeidsmogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf. Het doel is dat de
werknemer professioneel begeleid wordt naar een zo goed mogelijke passende functie bij een
andere werkgever. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het grote netwerk van Gewoon Anders
Doen. Tevens krijgt de werknemer, waar nodig ondersteuning bij het solliciteren. Door een actieve
samenwerking tussen de werknemer en de jobcoach van Gewoon Anders Doen, wordt de kans op
een spoedige en succesvolle bemiddeling vergroot.

Op regelmatige basis zal het verloop van het traject met de werknemer en werkgever worden
geëvalueerd. Waar nodig, zullen de doelen worden bijgesteld. Wanneer de werknemer geplaatst
wordt bij een werkgever, zal de jobcoach een bezoek brengen aan het plaatsingsbedrijf (mits die
werkgever en de werknemer daarmee instemmen). De werkplek wordt dan bekeken en de taken, werkzaamheden en de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden geëvalueerd. Mochten
zich tijdens de nazorgperiode knelpunten voordoen, dan wordt gezocht naar een oplossing. Op basis
van deze gesprekken zal er voor de opdrachtgever en de werknemer een rapportage worden
opgesteld.